>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر برون سپاری بر واحد تغذیه: مقایسه بیمارستان های منتخب با بیمارستان های منتخب نظامی در شهر تهران  
   
نویسنده خلیلی فر امید ,نجاتی زرنقی بایرام ,بختیاری علی آباد محمد ,ولدخانی آمنه
منبع بيمارستان - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:105 -113
چکیده    زمینه: امروزه یکی از روش های موثر ارایه خدمات، عقد قرارداد با خارج از سازمان و برونسپاری است.هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر برون سپاری بر عملکرد واحد تغذیه در بیمارستان های مورد مطالعه است. روش کار: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1392، در دو بیمارستان غیر نظامی و دو بیمارستان نظامی انجام گرفت. 602 بیمار و 930 پرسنل بوسیله نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. گرد آوری داده ها بوسیله پرسشنامه رضایت بیمار و پرسنل از وضعیت تغذیه، چک لیست وضعیت بهداشت آشپزخانه و چک لیست بررسی زمان صرف شده توسط مدیر بیمارستان برای واحد تغذیه انجام شد. هزینه پرسنلی نیز از طریق حسابداری جمع آوری شدند. تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار spss/19 انجام شد.یافته ها: رضایت بیماران و پرسنل از خدمات تغذیه بیمارستان تخصصی غیر نظامی بیش از بیمارستان تخصصی نظامی (اختلاف معنی دار 03/0 برای بیماران، 021/0 برای پرسنل) و در بیمارستان جنرال غیر نظامی بیش از بیمارستان جنرال نظامی بود (اختلاف معنی دار 039/0 برای بیماران، 028/0 برای پرسنل). وضعیت بهداشتی آشپزخانه بیمارستان های غیرنظامی بهتر از بیمارستان های نظامی، زمان صرف شده توسط مدیریت برای امور تغذیه بیمارستان تخصصی نظامی 5/1 برابر بیمارستان تخصصی غیرنظامی و در بیمارستان جنرال نظامی 5/6 برابر بیمارستان جنرال غیرنظامی بود. هزینه پرسنلی در واحد تغذیه بیمارستانهای نظامی 5/1 برابر بیش از بیمارستانهای غیرنظامی بود.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت برون سپاری بر عملکرد واحد تغذیه در بیمارستان ها، پیشنهاد می گردد که این راهبرد در واحد تغذیه بیمارستان های نظامی بکار گرفته شود.
کلیدواژه Outsourcing ,Hospital ,Nutrition Unit
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved