>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش رهبری اخلاقی در توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران  
   
نویسنده موسوی جد محمد ,قنبری سیروس ,زندی خلیل ,رفیعی زاد بیتا ,سیف پناهی حامد ,نورالدینی مریم
منبع بيمارستان - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:73 -81
چکیده    چکیده: زمینه و هدف: بر اساس گزارشات، پرستاران به‌طور مکرر و مستقیم با مرگ و میرها، رنج‌ها، جراحت‌ها، فشارهای روانی و جسمانی زیادی روبرو هستند. به‌منظور غلبه بر چنین شرایطی، یک راه‌کار اصلی پیشِ‌روی مدیران، توانمندسازی کارکنان است. با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش رهبری اخلاقی در ارتقای توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی - تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر سنندج (410 نفر) بود که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده، 148 آزمودنی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی رهبری اخلاقی (صالح‌نیا، 1391) و نسخه دوازده سوالی پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی (وتن و کمرون، 1988) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss نسخه‌ی 16 و آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تاییدی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه ‌هم‌زمان استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که گویه‌های پرسشنامه‌های پژوهش قابل تقلیل به مولفه‌های زیربنایی بودند. نتایج همچنین نشان داد که بین رهبری اخلاقی و مولفه‌های آن با توانمندسازی و ابعادش رابطه معنی‌داری وجود داشت. نهایتاً نیز مشخص شد که دو مولفه‌ی الگو بودن و عمل‌گرایی می‌توانند به‌طور مناسبی پیش‌بینی کننده توانمندسازی روان‌شناختی باشند. نتیجه‌گیری: بر مبنای یافته‌های پژوهش، مدیران در بیمارستان‌ها می‌توانند با نمایش رفتارهای اخلاقی مناسب و تلاش در جهت تقویت روابط بین فردی و ترویج این‌گونه رفتارها در میان پیروان، زمینه‌های ارتقای توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران را فراهم آورند.
کلیدواژه Ethical Leadership ,Psychological Empowerment ,Nurses
آدرس دانشگاه کردستان, استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه کردستان, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved