>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر رفتار بهداشتی کردن دست ها در کارکنان بخش مراقبتهای ویژه: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده رواقی حمید ,عبدی ژاله ,حیرانی علی
منبع بيمارستان - 1393 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:41 -52
چکیده    چکیدهزمینه و هدف: بهداشتی کردن دست‌ها یکی از راهکارهای ساده و مهم برای پیشگیری از عفونت بیمارستانی است، اما شواهد موجود بر عدم اجرای کامل این رفتار توسط کارکنان بهداشتی و درمانی دلالت دارد. در مطالعه حاضر سعی شد با بهره‌گیری از مفاهیم تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و با بکارگیری رویکرد کیفی عوامل تاثیرگذار بر اجرای این رفتار توسط کارکنان در بخش‌های مراقبت ویژه مورد مطالعه قرار گیرد.مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که در سال‌های 92-1391 اجرا شد. در این مطالعه با 42 نفر از پزشکان، پرستاران، دانشجویان پزشکی و پرستاری مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل چارچوبی تحلیل شدند.نتایج: یافته‌های این پژوهش نشان داد که دلیل اصلی شستشوی دست توسط کارکنان بهداشتی و درمانی محافظت از خود در برابر خطر انتقال عفونت و پاک کردن دست‌ها از آلودگی‌های آشکار بود. شرکت‌کنندگان عواملی همچون آگاهی و دانش، وجود کنترل‌های رسمی و غیر رسمی، تبعیت افراد ارشد، و هنجارهای گروهی موجود را از جمله عوامل تاثیرگذار بر اجرای رفتار بهداشتی کردن دست‌ها برشمردند. کمبود منابع و تجهیزات، بارکاری بالا، بی توجهی، و طراحی نامناسب فضاها به عنوان مهم‌ترین موانع اجرای این رفتار شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: عوامل متعددی بر رعایت اصول بهداشتی کردن دست‌ها توسط کارکنان تاثیرگذارند. شناسایی عوامل ترغیب-کننده و بازدارنده رفتار بهداشتی کردن دست‌ها در کارکنان بخش سلامت می‌تواند مسئولان مربوطه را در زمینه اتخاذ راهکارهای مناسب جهت ترویج این رفتار یاری نماید.
کلیدواژه Keywords: Hand Hygiene ,Theory Of Planned Behavior ,Intensive Care Unit ,Qualitative Study
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved