>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1392 - دوره:12 - شماره:3


  tick  بررسی عوامل مرتبط با گرایشهای شغلی و آموزشی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران - صفحه:29-38

  tick  بررسی مقایسه رابطه هیجان خواهی با استرس شغلی در کارکنان فوریت های پزشکی و درمانی شهر کرمانشاه - صفحه:75-82

  tick  بررسی نحوه تامین هزینه های درمان بیماران دیابتی بستری در بیمارستانها در انواع بیمه های درمانی - صفحه:83-90

  tick  بررسی نگرش پزشکان خانواده شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به اشتغال خود: با رویکرد کیفی - صفحه:19-28

  tick  رابطه تحلیل وضعیت محیط داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با میزان آمادگی آنها در برابر بحران - صفحه:55-63

  tick  شیوه های تصمیم گیری مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شیراز - صفحه:39-45

  tick  طراحی کیفیت خدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید فقیهی شیراز با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت (Qfd) 1390-91 - صفحه:9-17

  tick  عملکرد بیمارستان های منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران در جذب گردشگر درمانی از دیدگاه مشتریان خارجی - صفحه:47-53

  tick  مرور سیستماتیک روش های مختلف کوچک سازی بیمارستان و پیامدهای آن در جهان و ارایه ی روش مناسب برای ایران - صفحه:91-102

  tick  مقایسه نگرش پزشکان ؛ پرستاران و بستگان درجه اول بیمار نسبت به حضور اعضای خانواده طی عملیات احیاء قلبی – تنفسی - صفحه:65-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved