>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی در بیماران دیابتی نوع 2 و پیامدهای مرتبط با بیماری در بیمارستانهای تابعه دانشگاه در سال 1389 - صفحه:27-36

  tick  بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران - صفحه:9-16

  tick  رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مورد مطالعه: بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران - صفحه:49-56

  tick  رابطه ی بین استانداردهای فضای فیزیکی تجهیزات ایمنی بهداشت و ویژگی های دموگرافیک با عملکرد پرسنل پرستاری بخش های عمل جراحی بیمارستانهای آموزشی اصفهان - صفحه:75-85

  tick  ضرورت بازآفرینی الگوی تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا متناسب با بخش بهداشت و درمان جهت استفاده در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی - صفحه:57-65

  tick  عوامل مدیریتی موثر بر عملکرد مرکز قلب تهران مطالعه ای با رویکرد فازی - صفحه:17-26

  tick  محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Abc) در سال 1388 - صفحه:37-48

  tick  نگرش کارکنان نسبت به رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با بهره وری کارکنان در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران - صفحه:67-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved