>
Fa   |   Ar   |   En
   دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه ای (Zea mays L.)   
   
نویسنده علیزاده راضیه ,طارقیان محمدرضا ,محمودی سهراب ,طباطبایی نیم آورد رضا
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:591 -597
چکیده    به‌منظور تعیین دوره ی بحرانی کنترل علف های هرز در ذرت دآن‌های، آزمایشی در سال زراعی 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تیمارهای رقابت علف های هرز با ذرت تا مراحل فنولوژیکی 3 برگی (15 روز پس از کاشت)، 6 برگی (27 روز پس از کاشت)، 9 برگی (40 روز پس از کاشت)، 12 برگی (50 روز پس از کاشت)، تاسل‌دهی(60 روز پس از کاشت) و شاهد رقابت تمام فصل (100روز پس از سبز شدن) و سری دوم شامل تیمارهای کنترل علف های هرز ذرت تا مراحل3 برگی، 6 برگی، 9 برگی، 12 برگی، تاسل دهی و شاهد وجین تمام فصل بود. برای تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز، از روش وایازی غیر خطی و معادلات گامپرتز و لجستیک تغییر شکل یافته استفاده شد. نتایج حاکی از حساسیت بالای عملکرد دانه ذرت به تداخل علف های هرز بود به‌طوریکه در صورت عدم کنترل علف‌های هرز عملکرد دانه ذرت بیش از 44 درصد کاهش یافت. دوره ی بحرانی کنترل علف های هرز برای سطوح 5/2 ، 5 و 10 درصد کاهش عملکرد به ترتیب بین روزهای 2 تا 54، 10 تا 46 و 20 تا 35 پس از سبز شدن ذرت (معادل مراحل 1 تا 13 برگی، 3 تا 11 برگی و 5 تا 8 برگی) محاسبه شد. همچنین برای 15 درصد کاهش قابل قبول عملکرد، ذرت دارای یک زمان بحرانی حذف علف هرز در 27 روز پس از سبز‏شدن (معادل مرحله 6 برگی) بود.
کلیدواژه ذرت ,دوره بحرانی ,علف هرز ,رقابت ,Corn ,Critical period ,Weed ,Competition
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشجوی کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه بیرجند, استادیار , ایران, دانشگاه بیرجند, دانشیار , ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved