>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus)  
   
نویسنده سلیمانی فاطمه ,احمدوند گودرز ,سعادتیان بیژن
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:745 -757
چکیده    به منظور تعیین تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه در مقادیر مختلف کود نیتروژن آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1387 اجرا گردید. تیمارها شامل میزان نیتروژن در چهار سطح (100 ،150 ، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم علف هرز در پنج سطح (0 ،4 ، 8 ، 16 و 32 بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا معنی دار بود به‌طوری که تراکم 32 بوته خردل وحشی در متر مربع عملکرد دانه و بیولوژیک، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه را به ترتیب به میزان 7/28، 30، 9/40، 2/22 و 16 درصد نسبت به شاهد، کاهش داد. با کاربرد بیشتر نیتروژن تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و به تبع آن عملکرد دانه افزایش یافت. افزایش نیتروژن از 100 به 250 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را بیش از 53 درصد افزایش داد. با افزایش میزان نیتروژن ارتفاع، تعداد شاخه فرعی در بوته، طول خورجین، عملکرد روغن و درصد پروتیین به‌طور معنی داری افزایش یافت. افزایش تراکم خردل وحشی سبب کاهش معنی دار کلیه صفات کیفی و مورفولوژیک ذکرشده به جز درصد پروتیین شد. به‌طور کلی علیرغم اثرات منفی علف هرز بر عملکرد کلزا، به نظر می رسد که کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار علاوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن کلزا، ازکاهش کمتری در تداخل با علف هرز برخوردار بود.
کلیدواژه تداخل ,تراکم علف هرز ,کاهش عملکرد ,کود ,Interference ,Weed Density ,Yield Loss ,Fertilizer
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشجویان سابق کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشیار , ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved