>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (Kochia scoparia)   
   
نویسنده نباتی جعفر ,کافی محمد ,نظامی احمد ,رضوانی مقدم پرویز ,معصومی علی ,زارع مهرجردی محمد
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:615 -622
چکیده    کشاورزی شور زیست با استفاده از منابع آب و خاک شور می‌تواند راهکاری برای بهره‌برداری از منابع غیر متعارف در جهت تامین نیازهای انسان بدون کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی رایج باشد. گیاهان شور زیست دارای استعدادهای فراوانی برای تولید فرآورده‌های غذایی انسان و دام از جمله علوفه، دارو و روغن می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی استعداد توده‌های گیاه شور زیست کوشیا جهت تولید روغن و زیست توده در شرایط مختلف تنش شوری بود. به این منظور سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) در سه سطح شوری (2/5، 5/10 و 1/23 دسی‌زیمنس بر متر) با سه تکرار با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی و آزمایش کرت‌های خرد شده در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان ویژه، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین صفات مورد مطالعه تنها عملکرد بذر، شاخص برداشت و وزن هزار دانه تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفتند. با این وجود افزایش میزان شوری از 2/5 تا 5/10 دسی‌زیمنس بر متر کاهش قابل ملاحظه‌ای در تولید بذر ایجاد نکرد. بین توده‌ها نیز اختلافی از نظر صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. کوشیا با متوسط عملکرد بذری معادل 15/2 تن در هکتار و شاخص برداشتی معادل 18 درصد، نشان داد که توانایی بالایی در تولید بذر دارد. درصد و عملکرد روغن در سطوح مختلف تنش شوری اختلاف معنی‌داری نشان نداد. با توجه به میزان 10 درصد روغن در بذر و متوسط تولید 213 کیلوگرم روغن در هکتار توسط کوشیا، به نظر می‌رسد که این گیاه از قابلیت بالایی برای تبدیل به یک دانه روغنی برخوردار باشد.
کلیدواژه تنش شوری ,درصد روغن ,عملکرد بذر ,وزن هزار دانه ,Oil content ,Salinity stress ,Seed yield ,Weight of 1000 seeds
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دکتری, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد , ایران, دانشگاه پیام نور, استادیار , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved