>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (دیلم)  
   
نویسنده بابازاده شهریار ,کاوسی مسعود ,اسفندیاری مهرداد ,نحوی مجید ,الله قلی پور مهرزاد
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:728 -734
چکیده    استفاده مناسب از کودهای نیتروژنه و بهینه نمودن مدیریت مصرف آن، برای افزایش عملکرد اقتصادی برنج از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد. به منظور تعیین مناسب ترین روش مصرف و میزان کود نیتروژنه در مراحل مختلف رشد برنج هیبرید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. در این آزمایش‌‌‌، تیمارها‌ی تقسیط کود به شش روش: اِعمال تمام کود نیتروژنه در مرحله نشا کاری ‌(A1)،50 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشا ‌کاری + 50 درصد کود نیتروژنه در مرحله اوایل پنجه‌‌زنی (A2)،50 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشا کاری +50 درصد کود نیتروژنه در مرحله آغاز تشکیل جوانه اولیه خوشه (A3)،50 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشا کاری + 25 درصد در مرحله حداکثر پنجه‌زنی + 25 درصد در مرحله آبستنی (A4)، 33/33 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشا کاری + 33/33 درصد در مرحله اوایل پنجه‌زنی + 33/33 درصد در مرحله آبستنی (A5)، 70 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشا کاری +30 درصد در مرحله آغاز تشکیل جوانه اولیه خوشه (A6) انجام گرفت. میزان کود نیتروژن خالص در تیمارهای فوق درسه سطح 90 ، 120 و150 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره بود. در این مطالعه، صفاتی نظیر عملکرد دانه و اجزای آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که اثر متقابل روش مصرف × مقدار کود بر ‌عملکرد دانه، مساحت برگ پرچم، تعداد دانه پر و تعداد دانه پوک و درصد باروری خوشه دارای اختلاف معنی‌دار بود ‌(01/0 > P ). به عبارت دیگر با افزایش مقدار کود، عملکرد دانه، تعداد خوشه در واحد سطح، مساحت برگ پرچم، درصد باروری افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه در برنج هیبرید با متوسط 7978 کیلوگرم در هکتار با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و روش مصرف 50 درصد کود نیتروژنه در مرحله نشا کاری + 25 درصد در مرحله حداکثر پنجه‌زنی + 25 درصد در مرحله آبستنی به دست آمد.
کلیدواژه برنج هیبرید ,روش مصرف نیتروژن ,عملکرد ,Application method of nitrogen ,Hybrid rice ,Yield
آدرس کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور, ایران, موسسه تحقیقات برنج کشور, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار , ایران, مربی پژوهشی موسسه‌تحقیقات ‌برنج‌کشور, ایران, مربی پژوهشی موسسه‌تحقیقات ‌برنج‌کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved