>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش  
   
نویسنده میردارمنصوری شهربانو ,بابائیان جلودار نادعلی ,باقری نادعلی
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:694 -703
چکیده    در این تحقیق تعداد 40 رقم و لاین امیدبخش اصلاح شده برنج در مرحله رشد رویشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار و 4 سطح شوری در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند. از این میان تعداد 17 ژنوتیپ برتر انتخاب شدند و برای بررسی دقیق تر در مرحله گیاهچه جوان در سال زراعی 1388مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات اختلاف معنی دار وجود داشت. شاخص‌های میانگین هندسی و تحمل به تنش، شاخص‌های مناسبی برای تضمین پایداری عملکرد و ارزیابی ژنوتیپ های با عملکرد بالا در شرایط تنش می باشند. با توجه به ضرایب همبستگی بین شاخص ها ملاحظه شد که شاخص های میانگین تولید، میانگین هندسی، میانگین‌هارمونیک و شاخص تحمل به تنش در هر دو محیط با عملکرد همبستگی بسیار بالایی دارند. تجزیه به عامل ها نشان داد که چهار عامل در حدود 87 درصد از تغییرات مشاهده شده در شاخص‌های تحمل و حساسیت زیست توده را توصیف می کنند.
کلیدواژه برنج ,تنش شوری ,شاخص‌های تحمل ,حساسیت به تنش ,Rice ,Salt stress ,Tolerance indices
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانش آموخته کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, استاد , ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, مربی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved