>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای با استفاده از شا خص‌های تحمل و حساسیت به خشکی  
   
نویسنده بهشتی علیرضا ,سروری مطهره
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:735 -744
چکیده    ارزیابی ژنوتیپ‌های سورگوم از نظر قابلیت تحمل تنش خشکی در مراحل رشدی و شدت‌های مختلف تنش و واکنش آنها به این دوره‌ها در برنامه‌های اصلاحی این محصول حایز اهمیت است. در این مطالعه تعداد 13 ژنوتیپ سورگوم دانه ای در ایستگاه تحقیقاتی طرق مشهد در سال زراعی 84-83 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار و در 3 محیط آزمایشی شامل شرایط معمول، تنش در مرحله رشد رویشی و تنش در مرحله رشد زایشی مورد مقایسه قرار گرفتند. گروه بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی با استفاده از روش تجزیه خوشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه در شرایط معمول و شرایط تنش در مراحل رشد رویشی و زایشی با شاخص‌های تحمل STI، GMP و MP نشان داد که شاخص‌‌های مطلوبی برای مطالعه و ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های سورگوم در شرایط تنش خشکی می‌باشند. در خوشه بندی ژنوتیپ ها، ژنوتیپ26B و لاین امید بخش2M با توجه به بالا بودن عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش و قرار گرفتن در یک گروه، به‌عنوان مناسب‌ترین ژنوتیپ و لاین شناسایی شدند.
کلیدواژه تجزیه خوشه ای ,مرحله رشد رویشی ,مرحله رشد زایشی ,Cluster analysis ,Reproduction growth stage ,Vegetative growth stage
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved