>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد  
   
نویسنده خمدی نرگس ,نظامی احمد ,باقری عبدالرضا
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1390 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:557 -565
چکیده    ارزیابی کلکسیون عدس مشهد در چند سال گذشته منجر به شناسایی تعدادی ژنوتیپ عدس متحمل به سرما جهت کاشت پاییزه در این منطقه مرتفع شده است، با وجود این در خصوص واکنش عملکرد و اجزای عملکرد این ژنوتیپ‌ها در شرایط کاشت پاییزه اطلاعات چندانی در دسترس نیست. از این رو آزمایش حاضر در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد با کاشت پاییزه 19 ژنوتیپ عدس طراحی و اجرا شد. گستره درصد بقا در میان ژنوتیپ‌ها از 61 تا 97 درصد متفاوت بود. ژنوتیپ‌های MLC20، MLC12 و MLC29 با بیش از 95 درصد بیشترین درصد بقا را دارا بودند. در میان ژنوتیپ‌های مورد آزمایش، عملکرد دانه از 28 تا 166 گرم در متر مربع متغیر بود. در این میان ژنوتیپ‌های MLC29، توده محلی رباط و MLC20 به ترتیب با 166، 129 و127 گرم در مترمربع، بیشترین مقدار عملکرد دانه را دارا بودند. بین عملکرد دانه با درصد بقا ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن دانه در بوته همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همبستگی وزن صد دانه با عملکرد دانه منفی و معنی دار بود و ژنوتیپ‌هایی با وزن صد دانه کمتر عملکرد بیشتری داشتند. کشت پاییزه عدس با استفاده از ارقام مقاوم به سرما که عملکرد خوبی نیز داشته باشند می‌تواند منجر به عملکرد بیشتر، افزایش سطح زیر کشت و تولید این محصول پروتیینی در مناطق سردسیر شود.
کلیدواژه بقا زمستانه ,تولید ,عدس ,کشت پاییزه ,مناطق مرتفع ,Fall planting ,Highlands ,Lentil ,Production ,Winter survival
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانش آموخته کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشیار, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved