>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:3


  tick  اثر تنش گرمای آخر فصل بر برخی صفات زراعی، فیزیولوژیک و عملکرد روغن ارقام گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:491-502

  tick  اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی - صفحه:427-439

  tick  اثر محلول‌پاشی برخی ترکیبات شیمیایی بر تبادلات گازی، روابط آب و خصوصیات فتوسنتزی آفتابگردان (Helianthus Annuus L.) در رژیم‌های آبیاری مختلف - صفحه:477-489

  tick  اثر محلول‌پاشی تنظیم‌کننده‌های رشد بر رشد و القای تحمل به گرمای انتهای فصل گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:467-476

  tick  اثر محلول‏پاشی پتاسیم و روی بر شاخص‏های فیزیولوژیک رشد، پارامترهای فلئورسانس کلروفیل و عملکرد دو رقم گندم نان تحت تاریخ کاشت تاخیری - صفحه:441-455

  tick  اثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک - صفحه:359-372

  tick  ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea Mays. Varsaccharata) و سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum) - صفحه:389-401

  tick  بررسی امکان جایگزینی پودر خون به‌جای مصرف کود سکسترین آهن در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) - صفحه:457-465

  tick  بررسی تاثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum Antidotale Retz.) - صفحه:403-414

  tick  بررسی تاثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis Alkekengi L.) - صفحه:373-387

  tick  تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ‌های Aegilops Triuncialis - صفحه:415-425

  tick  مقایسه محلول‌پاشی نانوذرات سیلیس و روی با مصرف خاکی بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:503-515
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved