>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1386 - دوره:3 - شماره:1-2


  tick  الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با روی کرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات - صفحه:155-178

  tick  بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار - صفحه:7-20

  tick  بررسی تاثیر راهبردهای خودتنظیمی والدین و راه بردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر تهران - صفحه:137-154

  tick  بررسی رابطه ی سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن در زنان و مردان دانش جوی شاغل دانشگاههای شهر تهران - صفحه:35-50

  tick  بررسی نظرات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید - صفحه:51-72

  tick  تحلیل الگوی توسعه ی دانش و شیوه ی به کارگیری آن در آموزش عالی و دانشگاه های ایران - صفحه:121-136

  tick  مقایسه راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی - صفحه:73-86

  tick  مقایسه ی سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین - صفحه:21-34

  tick  نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان - صفحه:87-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved