>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و بالاتر)  
   
نویسنده احمدی پروین ,رضازاده شیراز فاطمه بیگم ,صادقی فرشته
منبع انديشه هاي نوين تربيتي - 1393 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:73 -96
چکیده    پژوهش حاضر، با هدف شناخت عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت فرهنگیان کارشناس ارشد و بالاتر شهر تهران(90-1389) از دیدگاه ایشان انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه فرهنگیان کارشناس ارشد شاغل در کادر آموزشی مناطق نوزده‌گانه شهر تهران و تعدادی از فرهنگیان دارای دکترا بود. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت از پرسشنامه محقق ساخته با مولّفه‌های شایسته سالاری، پرداخت عادلانه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی استفاده شد. پرسشنامه میان 170 تن از فرهنگیان کارشناس ارشد و بالاتر در4 منطقه شهر تهران توزیع شد که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و با تعدادی از ترک خدمت‌کنندگان از آموزش و پرورش نیز مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که 4/96 درصد از افراد نمونه به ترک خدمت از آموزش و پرورش تمایل داشتند و از دیدگاه آن‌ها عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت ایشان به ترتیب اولویت عبارت بودند از: 1) اجرا نشدن نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت؛ 2) نبود زمینه ارتقا و پیشرفت شغلی مناسب در آموزش و پرورش و3) فقدان شایسته سالاری در سازمان آموزش و پرورش.
کلیدواژه تمایل به ترک خدمت ,شایسته‌سالاری ,نظام عادلانه پرداخت ,ارتقای شغلی ,رضایت شغلی ,تعهد سازمانی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), استادیار دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved