>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر  
   
نویسنده صادقی راضیه ,مهرابی زاده هنرمند مهناز ,ارشدی نسرین
منبع انديشه هاي نوين تربيتي - 1393 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:27 -48
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرد و پذیرش مادر با سبک‌های هویّت در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. نمونه‌ای به حجم 171 دختر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، به روش تصادفی چندمرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه طرد و پذیرش والدین ویژه بزرگسالان (فرم مادر) و پرسشنامه‌ سبک‌های هویّت بود. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده شد. ضرایب ساختاری به‌دست آمده در این پژوهش نشان داد که الگویی از نمره‌های پایین در پذیرش مادر و نمره‌های بالا در طرد مادر با الگویی از نمرات پایین در سبک هویّت هنجاری و سبک هویّت اطلاعاتی همبسته هستند. بنابراین، یافته‌های این پژوهش نشان داد که ترکیب پذیرش بالا و طرد پایین احتمال دو سبک هویّت اطلاعاتی و هنجاری را بالا می‌برد.
کلیدواژه طرد مادر ,پذیرش مادر ,سبک‌های هویّت ,دختران دانشجو
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved