>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آسیب های موجود در تعامل زوجین با والدین خود بعد از ازدواج  
   
نویسنده افقری فاطمه ,بهرامی فاطمه ,فاتحی زاده مریم السادات
منبع انديشه هاي نوين تربيتي - 1395 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:209 -238
چکیده    هدف این پژوهش بررسی آسیب های موجود در تعامل بین افراد متاهل با والدین خود بود. پژوهش قابل تفکیک به دو بخش می باشد. روش پژوهش در بخش اول، تحلیل کیفی بود که ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان بررسی شد، سپس با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونه‌ی 36 نفری (شامل افراد متاهل و والدین) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مهم ترین آسیب های تعاملی زوجین با والدین استخراج گردید. سپس اطلاعات حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کتب و مقالات مرتبط ادغام گردیده و از آن در جهت تهیه‌ی پرسشنامه‌ی آسیب‌شناسی تعاملی استفاده شد. در بخش دوم که به روش توصیفی مقطعی انجام گردید، پرسشنامه‌ی مذکور بر روی نمونه ای شامل 135 نفر (78 زن متاهل و 57 مرد متاهل) که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از منظر کیفی بیشترین آسیب ها عبارتند از وابستگی، انتظارات نابجا، بی‌اعتنایی، دخالت و رفتارهای منفی. در بخش کمی پژوهش نتایج نشان داد که آسیب های وابستگی عاطفی، انتظارات نابجای والدین، بی اعتنایی والدین و دخالت، با اختصاص بیشترین میانگین ها به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که در خصوص آسیب‌های تعاملی، در گروه افراد متاهل تفاوت معناداری (0/05>p) بین زنان و مردان وجود ندارد.
کلیدواژه آسیب شناسی تعاملی، افراد متاهل، والدین
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی‌‌, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی‌‌, گروه مشاوره‌‌, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی‌‌, گروه مشاوره‌‌, ایران
 
   Assessing the existing damages in the couple's interactions with their parents after marriage  
   
Authors afghari fatemeh ,bahrami fatemeh ,fatehizadeh maryam sadat
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved