>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آسیب‌پذیری شبکۀ معابر در زمان تخلیه اضطراری در زلزله‌های احتمالی(مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد)  
   
نویسنده فرقانی محمدعلی ,صادقی زین العابدین ,پوررمضان سپیده
منبع جغرافيا و توسعه ناحيه اي - 1395 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:91 -108
چکیده    اهداف: هدف اصلی این مقاله شناسایی و پهنه‌بندی محدودۀ منطقۀ ثامن مشهد از نظر آسیب‌پذیری شبکۀ معابر در زمان بروز حوادثی همچون زلزله می‌باشد.روش: این مطالعه براساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی ـ موردی است. بنابراین ابتدا پارامترهای موثّر در تعیین کارایی شبکۀ معابر در زمان بروز بلایایی، همچون زلزله با استفاده از نظرات کارشناسان تعیین گردیدند. سپس برای انتخاب بهینه‌ترین مسیر جهت تخلیه اضطراری در زلزله‌های احتمالی، از مدل تحلیل سلسله مراتبی و قابلیت‌ها و تکنیک‌های هم پوشانی لایه‌های اطّلاعاتی در نرم افزار arc gis استفاده شده است.یافته ها/نتایج: استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که در بین شاخص‌های مطرح شده، شاخص ویژگی‌های سازه ای جداره درمجموع از دیگر شاخص ها تاثیرگذاری بیشتری را داشته است. همچنین نتایج حاصل از هم پوشانی شاخص‌ها نشان می‌دهد که معابر موجود در شمال منطقه نسبت به بقیۀ محدودۀ موردمطالعه، دارای آسیب‌پذیری بیشتری می‌باشند و با حرکت از شمال به جنوب منطقه، از میزان آسیب‌پذیری کاسته می‌شود.نتیجه‌گیری: بیشتر معابر این منطقه به لحاظ دارابودن بافت قدیمی و تراکم بالای جمعیتی و ساختار ساختمانی نامناسب، دارای بیشترین آسیب‌پذیری می‌باشند. بنابراین نیاز است تا زمان اصلاح شبکۀ معابر از مسیرهای اصلی منطقه به عنوان بهینه‌ترین مسیرها که دارای بهترین شرایط برای دسترسی به سایر مناطق هستند، استفاده کرد.
کلیدواژه شبکۀ معابر، آسیب‌پذیری، تخلیه اضطراری، منطقۀ ثامن مشهد
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
پست الکترونیکی sepidehpoorramezan@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved