>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:2


  tick  ارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونت گاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگان - صفحه:183-200

  tick  بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی - صفحه:137-158

  tick  بررسی و تحلیل شاخص های ژئومورفیک و ارتباط آن با مورفوتکتونیک فعّال در مناطق خشک (پلایای اردستان) - صفحه:45-65

  tick  تحلیل تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیست پذیری در روستاهای پیرامون شهر (مطالعه موردی: شهرستان ورامین) - صفحه:159-181

  tick  تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک - صفحه:89-113

  tick  رتبه بندی مناطق شهری مشهد براساس شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری - صفحه:29-44

  tick  شناسایی پهنه های مناسب جهت ایجاد مراکز اقامتی سیاحتی در شهر بجنورد (با استفاده از مدل Anp) - صفحه:201-225

  tick  نقش شهرهای میانی در توسعه نقاط روستایی (نمونه موردی: شهر ایرانشهر) - صفحه:115-135

  tick  نقش گردشگری در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان - صفحه:1-28

  tick  واکاوی آماری - ترمودینامیکی طوفان های تندری ایران - صفحه:227-248

  tick  پهنه بندی بیشینه متوسّط و بیشینه مطلق دما در ایران - صفحه:67-88
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved