>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1382 - دوره: - شماره:1


  tick  افزایش جمعیت شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری و ناحیه ای (با تکیه بر استان خراسان) - صفحه:165-182

  tick  بررسی اکولوژیکی تطبیقی مناطق حاشیه ای شرق مشهد - صفحه:75-95

  tick  تحلیل فرایند گذر از تصدی گری به سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش خدمات شهری - صفحه:147-163

  tick  توریسم در ایران، چالشها و امیدها - صفحه:23-49

  tick  حوضه کارستی اخلمد، نمادی از تکامل ژئومورفیک کارست - صفحه:123-146

  tick  زیرساختهای ژئومورفولوژیکی اکوتوریسم در ایران - صفحه:97-122

  tick  کشورشناسی: اولین مرحله گفت و گوی علمی بین فرهنگها در راستای صلح جهانی - صفحه:1-21

  tick  مدیریت جدید برای نوسازی روستایی (تجربه اروپا و شمال آمریکا) - صفحه:229-249

  tick  مکانیابی واحدهای تولیدی روستایی با استفاده از منطق فازی «مطالعه موردی بخش طرقبه شهرستان مشهد» - صفحه:209-228

  tick  نگرشی بر نحوه ساماندهی حاشیه کلان شهرها (نمونه: کلان شهر مشهد) - صفحه:51-73

  tick  پایداری و ناپایداری نسبی سطوح مخروط افکنه ای در بیابانهای داخلی ایران (نمونه موردی بیابان طبس) - صفحه:183-208
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved