>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1384 - دوره: - شماره:5


  tick  بررسی اثرات خشکسالی در جامعة عشایری استان سیستان و بلوچستان و راههای مقابله با آن - صفحه:143-162

  tick  بررسی رفتار باروری و رشد طبیعی جمعیت در استان اصفهان - صفحه:87-108

  tick  بررسی هیدرو اقلیم حوضة آبریز رودخانة روانسر«استان کرمانشاه» - صفحه:23-39

  tick  بررسی و تحلیل شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن در شهر تفت و برنامه‌ریزی آتی آن - صفحه:125-142

  tick  بررسی وضعیّت سازمان فضایی و راهبردهای توسعه در استان خراسان - صفحه:109-123

  tick  تعیین درجۀ توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی (1375) - صفحه:1-22

  tick  شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسیّتی (نمونه شهرستان نیشابور) - صفحه:163-184

  tick  کاربرد Metadata (Gis) در مدیریت یکپارچۀ نواحی ساحلی - صفحه:201-224

  tick  مراکز شهری و گتوهای قومی ( مطالعه موردی، کولی‌های شهر سبزوار ) - صفحه:225-245

  tick  ناکارآمدی ساختاری- عملکردی نظامهای فضایی ناحیه‌ای مورد: ناحیه باغملک(شرق خوزستان) - صفحه:41-60

  tick  پهنه‌بندی فرسایش در حوضة آبخیز داورزن با استفاده از الگوهای منطق فازی - صفحه:185-200

  tick  ژئومورفوتوریسم سواحل جنوبی دریای خزر، چالشها و عوامل تهدید کننده - صفحه:61-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved