>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل پیشایندهای مورد نیاز ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند در صنعت هتلداری  
   
نویسنده طباطبایی نسب محمد ,باقری قره‌بلاغ هوشمند‌ ,عاملی راضیه
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 80 - صفحه:84 -95
چکیده    امروزه‌، مفهوم ارزش ویژه‌ی برند که قبلاً درک آن دشوار به نظر میرسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش‌نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می‌باشد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ‌ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه‌ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل‌های منتخب استان اصفهان تشکیل می‌دهد. ‌برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد‌، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان تعداد کارمندان هتل‌های مذکور 290 نفر بوده، که بر اساس فرمول زیر حجم نمونه به مقدار 184 نفر تعیین شد. و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 184 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، درک کارمند از اهمیت برند، انتشار ‌دانش و شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند و همچنین بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تاثیر مثبت و معناداری دارد. و در پایان بین تعهد کارکنان به برند و ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تاثیر مثبت و معناداری یافت شد. این تحقیق گامی نو است در بررسی پیشایندهای مورد نیاز جهت اجرای رویکرد جدید ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند.
کلیدواژه ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند، درک کارمند از اهمیت برند، شفافیت اهداف، تعهد به برند
آدرس دانشگاه یزد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی raziehameli5864@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved