>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر «آموزش عالی و حرفه ای» بر «کارایی بازار نیروی کار» بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی  
   
نویسنده حاجی ولی زاده شبستری محیا ,فیاضی مرجان
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 80 - صفحه:56 -68
چکیده    چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شاخص آموزش عالی و حرفه ای بر کارایی بازار نیروی کار بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی می‌باشد که در آن رکن آموزش عالی و حرفه‌ای متغیر مستقل و کارایی بازار نیروی کار متغیر وابسته است. در همین راستا به بررسی جزئی تر این ارکان پرداخته و تعیین خواهد شد که کدام زیر شاخص از آموزش عالی و حرفه ای بیشترین تاثیر را بر کدام زیرشاخص از کارایی بازار نیروی کار دارا می باشد. رکن آموزش عالی و حرفه‌ای شامل هشت زیر‌شاخص و رکن کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر‌شاخص می‌باشد که بر اساس داده‌های مربوط به زیر‌شاخص‌های مشخص شده سطح آموزش عالی و حرفه‌ای و کارایی بازار نیروی کار در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود. جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل همبستگی کانونی است، شامل 144 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2014-2015 تهیه شده است و در بخش دوم که مربوط به تکنیک پانل دیتا ‌است، شامل 150 موجود در گزارش‌های سال‌های 2008-2009 تا 2014-2015 می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و شیوه‌ی تحلیل داده‌ها توسط روش همبستگی متعارف و پانل دیتا می‌باشد که با استفاده از نرم افزار sas و sta-tistica صورت خواهد گرفت.
کلیدواژه رقابت پذیری، آموزش عالی و حرفه ای، کارایی بازار نیروی کار
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران
پست الکترونیکی mfayyazi@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved