>
Fa   |   Ar   |   En
   به‌کارگیری رویکرد تلفیقی مهندسی ارزش و مدل رتبه کامل اندرسونپیترسون (A&P) به منظور عارضه یابی و تحلیل سناریوی سازمان، مطالعه موردی: مجتمع دخانیات تهران  
   
نویسنده نظری کیا الهه ,خلیل زاده محمد ,رفیعی احسان
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 79 - صفحه:50 -65
چکیده    این پژوهش با هدف عارضه یابی و تحلیل سناریوی مجتمع دخانیات تهران مبتنی بر رویکرد تلفیقی مهندسی ارزش و مدل تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. بدین منظور، کارگروه‌های تخصصی در هفت حوزه مالی، پشتیبانی، تدارکات و انبار، نگهداری و تعمیرات، فناوری اطلاعات، تولید و منابع انسانی تشکیل شد که منجر به تعریف 272 کارکرد شامل 12 کارکرد اصلی، 149 کارکرد فرعی، 62 کارکرد غیرضروری و 49 کارکرد پیش بینی نشده و 495 ایده گردید. در ادامه، ایده های تکراری حذف و ایده های مشابه ادغام شدند و مروری بر جنبه‌های مختلف ایده‌ها و مقایسه با وضع موجود انجام گردید. در نتیجه، 27 ایده نهایی در قالب 6 سرفصل تعریف و با استفاده از مدل رتبه بندی کامل اندرسونپیترسون (a&p) اولویت بندی شدند. در گام آخر، ایده های نهایی سناریوهای پیشنهادی مجتمع دخانیات تهران تحت عنوان تحول سازمانی و مدیریت دارایی ها پس از بسط و توسعه ایده های نهایی، تدوین و ارائه گردیدند.
کلیدواژه مدل رتبه بندی کامل اندرسونپیترسون (A&P)، مهندسی ارزش، مجتمع دخانیات تهران، عارضه یابی سازمان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی hrafei@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved