>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عمکرد زنجیره تامین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین(Scor) ( مورد مطالعه: شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا))  
   
نویسنده شاه‌بندرزاده حمید ,آبادی فاطمه
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 79 - صفحه:37 -49
چکیده    عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش حیاتی در موفقیت سازمان‌‌ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تامین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین (scor) می‌باشد. نخست پنج معیار طبق مدلscor ، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطافپذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی می‌باشند و سپس معیار چابکی که دارای تکرار بسیار پایین در مطالعات پیشین بوده است با تایید خبرگان به چارچوب نظری اضافه شد. بنابراین الگویی با شش معیار، پس از بررسی پژوهش‌های قبلی و با تایید خبرگان و کارشناسان شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) تهیه گردید. میزان اهمیت و تاثیر معیارها و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک دیمتل (dematel) بدست آمده است. در نتیجه، با توجه به نتایج بدست‌آمده از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل، به ترتیب معیارهای «قابلیت اطمینان، چابکی، پاسخگویی و دارایی» به عنوان معیارهای علی و اثرگذار و دو معیار «انعطاف‌پذیری و هزینه» معیارهای معلول و اثرپذیر هستند. از نظر میزان اهمیت، دارایی بالاترین اهیمت را در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دارد و پس از آن به ترتیب معیارهای چابکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری و هزینه دارای اهمیت هستند.
کلیدواژه &Amp;Quot;زنجیره تامین&Amp;Quot;، &Amp;Quot;ارزیابی عملکرد&Amp;Quot;، &Amp;Quot;مدل مرجع عملیات زنجیره تامین&Amp;Quot;، &Amp;Quot;تکنیک دیمتل&Amp;Quot;
آدرس دانشگاه خلیج فارس, گروه مدیریت صنعتی, ایران
پست الکترونیکی fatemeh.abadi@ymail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved