>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تأثیر نیروهای رقابتی بازار بر استراتژی های بسته بندی کالا با استفاده از مدل رقابتی پورتر  
   
نویسنده رحیم نیا فریبرز ,علوی مسلم
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1387 - دوره : 4 - شماره : 31 - صفحه:6 -15
  
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم اداری و اقتصادی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved