>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل تاثیر محدودیت‌های مالی بر کارایی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده فتحی سعید ,عربصالحی مهدی ,مقدس فرنوش ,شهرکی کاوه ,عجم علیرضا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 77 - صفحه:68 -78
چکیده    محدودیت‌های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه‌گذاری، می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت‌ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می‌تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایهگذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سالهای 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری بهعنوان متغیر وابسته‌ در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه‌بندی تاپسیس با بهره‌گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه‌گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده‌های تابلویی است. نتایج نشان می‌دهد که محدودیت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌شود.
کلیدواژه محدودیت های مالی، کارایی سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه تهران, ایران. موسسه آموزش عالی صبح صادق اصفهان, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی ajamalireza@ymail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved