>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی شیوه شناسایی و تشخیص کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی  
   
نویسنده رضائی علی
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 77 - صفحه:40 -54
چکیده    از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می‌توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره‌مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می‌باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می‌دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه‌ای مبادرت به اعطای امتیاز می‌نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه‌های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.
کلیدواژه رفتار ویژه و متفاوت، خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، انتخاب توسط عضو امتیاز دهنده، شاخص درآمد ملی، جنبه اجتماعی توسعه
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی ali62rezaee@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved