>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع‌های تجاری در کشور  
   
نویسنده بخشی‌زاده علیرضا ,کردنائیج اسداله ,خدادادحسینی حمید
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1395 - شماره : 76 - صفحه:1 -13
چکیده    این پژوهش با هدف ارائه مدلی به ‌منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور و بررسی عوامل اثرگذار بر آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می‌گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (dv) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (ave) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (cr) استفاده شد. نمونه 386 نفری از مشتریان پنج مجتمع تجاری موفق در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (sem) و تحلیل عاملی تاییدی (cfa) استفاده شده و دو بسته نرم‌افزاری spss و lisrel به کار گرفته شدند. یافته‌های تحقیق حاکی از تاثیر معنی‌دار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری و تاثیر این متغیر بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت آنها بود، اما تاثیر متغیر هیجانات مشتریان در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری تایید نشد.
کلیدواژه بازاریابی، رفتار مصرف‌کننده، مجتمع تجاری، تبلیغات شفاهی مثبت
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی khodadad@modares.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved