>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل برندسازی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی به روش نظریه بنیادی  
   
نویسنده انصاری فهیمه ,اخلاصی امیر ,شفیعی رضا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 72 - صفحه:78 -90
چکیده    مسئله اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای برندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد ایرانی است. با توجه به این موضوع که در این حوزه مدلی جامع در ادبیات پژوهشی وجود ندارد، در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی تئوری داده بنیاد، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و ارائه مدل نهایی شده است.در مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد، پدیده محوری پژوهش، فرآیند برند سازی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات کشور در نظر گرفته ‌شده است و پس از انجام مراحل پژوهش شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر این پدیده شناسایی گردیدند. همچنین در انتها نتایج و پیامدهای برندسازی در این نوع بنگاه‌ها در مدل ارائه‌شده است. همچنین راهبردهای برندسازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط شناسایی گردیدند. برای ساخت مدل تحقیق از روش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و دقیق بر طبق اصول نظریه داده بنیاد استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران عامل،مدیران بازاریابی و مدیران برند سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت شیرآلات بهداشتی بوده‌اند که از طریق نمونه‌گیری نظری (غیر احتمالی) با برخی مدیران شرکت‌ها مصاحبه‌ها انجام شد و تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت و پس از تحلیل و بررسی کدهای استخراج ‌شده در مراحل سه‌گانه‌ کدگذاری، مدل نهایی استخراج گردید.
کلیدواژه برند/برندسازی/بنگاههای کوچک و متوسط/Sme/شیرآلات بهداشتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی reza.shafiei2011@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved