>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه مبادله ایران در صادرات مواد خام و واردات کالاهای سرمایه‌ا‌ی طی دوره(1392-1388)  
   
نویسنده رضایی مهدی ,یعقوبی‌منظری پریسا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 72 - صفحه:71 -77
چکیده    رابطه مبادله به این موضوع می‌پردازد که یک اقتصاد، چه اندازه محصول را از طریق ارزش یک واحد محصول صادراتی خود، می‌تواند خریداری نماید. مواد خام، بخشی از صادرات کالایی ایران را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر، بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز از ناحیه واردات کالاهای سرمایه‌ای فراهم می‌گردد. این مقاله، رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی ایران را برای دوره 13929-1388 بررسی کرده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی کشور در سال‌های 1391 و 1392 به‌شدت وخیم شده است.
کلیدواژه رابطه مبادله/ مواد خام/ کالاهای سرمایه‌ای
آدرس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران, موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی pyaghobi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved