>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر ابعاد مختلف ارزش ویژه نام تجاری در صنعت بیمه  
   
نویسنده ملکی ‌مین‌باش ‌‍زرگاه مرتضی ,اسدزاده محبوبه
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 72 - صفحه:59 -70
چکیده    تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و ابعاد چهارگانه ارزش ویژه نام تجاری در نمایندگی‌های بیمه ملت مشهد انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با تخصیص متناسب، دو نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه‌گیری از این دو نمایندگی به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگی­ها انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه با همه چهار بعد ارزش ویژه نام تجاری به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است.
کلیدواژه بازاریابی سیار/ ارزش ویژه نام تجاری/ تبلیغات از طریق پیام کوتاه
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری, ایران, دانشگاه سمنان, ایران
پست الکترونیکی masadzade@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved