>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده فتحی‌زاده امیرهوشنگ ,فتحی‌زاده امیرهوشنگ
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1394 - شماره : 72 - صفحه:15 -29
چکیده    ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه‌های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت‌ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می‌‌نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت‌های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش‌ها، ماموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه‌ای که با ملاحظه مولفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین  نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مولفه‌های تاثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مولفه‌های تاثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تاثیر هر کدام از طریق ماتریسswot راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.
کلیدواژه سازمان جهانی مالکیت فکری/ شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری/ مولفه های تاثیرگذار بر راهبردها / اداره امور مربوط به حقوق مالکیت فکری
آدرس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران. دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران. دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved