>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1386 - دوره:4 - شماره:25


  tick  استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان و ارتقاء توان رقابت - صفحه:73-77

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر عدم بازدهی مناسب سیاست اعطای جایزه صادراتی از دید شرکت های برتر صادراتی با رویکردی بر Ahp - صفحه:30-40

  tick  ایجاد خدمات نوین: با رویکرد خدمات مالی جدید - صفحه:66-72

  tick  بازاریابی رابطه ای: سبک نوین بازاریابی - صفحه:100-105

  tick  بازاریابی سبز: کلید طلایی بازاریابی هزاره سوم - صفحه:122-128

  tick  بررسی تجارت کشورهای مختلف در خصوص پرداخت یارانه های صادراتی و ارایه راهکارهای لازم برای اقتصاد ایران - صفحه:12-17

  tick  بررسی جایگاه بخش نفت و گاز در اقتصاد سال های اخیر ایران - صفحه:41-49

  tick  بررسی سیاست های تنظیم بازار ایران و مقایسه آن با تجارت کشورهای منتخب (مطالعه موردی مرغ، - صفحه:4-11

  tick  تجزیه و تحلیل شاخص آزادی اقتصادی ایران از دیدگاه بنیاد هریتیج - صفحه:18-29

  tick  تحولات مربوط به محیط زیست در سازمان جهانی تجارت - صفحه:50-61

  tick  تفاسیر مختلف نام تجاری - صفحه:93-99

  tick  شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در صنعت لیزینگ خودرو (مطالعه موردی) - صفحه:106-121

  tick  محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی - صفحه:78-82

  tick  مدیریت بازاریابی محیط استراتژیک - کنترل (مدیریت) عوامل غیرقابل کنترل: نقش فن آوری اطلاعات - صفحه:129-133

  tick  موقعیت یابی رقابتی شرکت در بازارهای هدف - صفحه:83-92

  tick  میزگرد: آسیب شناسی بازاریابی در ایران - صفحه:140-146

  tick  میزگرد: چگونگی توانمندسازی شرکت های ارایه کننده خدمات بازاریابی - صفحه:134-139

  tick  نقش اطلاعات در برنامه های بازاریابی صادراتی - صفحه:62-65
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved