>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری از پذیرش بانکداری تلفن همراه(مطالعه موردی: بانک ملی، سپه و صادرات)  
   
نویسنده موسوی‌زاده نوقابی الهام سادات ,یارعلی مرضیه ,کوراوند عقیل
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 66 - صفحه:64 -77
چکیده    امروزه بانکداری تلفن همراه یکی از جدیدترین کانال‌های ارتباط الکترونیکی برای بانک‌هایی است که فناوری، به طور فزاینده‌ای برای آنان عنصری حیاتی گشته و راحتی و ارزش افزوده را برای بانک و مشتری فراهم می‌کند. خدمات بانکداری تلفن همراه، مشتریان را قادر می‌سازد تا به راحتی امور بانکی خود، همانند: دریافت مانده حساب، انتقال وجه بین حساب‌ها، دریافت صورت حساب و غیره را بدون حضور در بانک انجام دهند. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت عامل مرتبط با عرضه خدمات تلفن همراه شامل: اعتماد، کیفیت اطلاعات، کیفیت طراحی، فواید دریافتی، شرایط آسان، تاثیر اجتماعی، آشنایی با بانک و سهولت کاربرد بر رضایت مشتری از بانکداری تلفن همراه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مشتریان بانک‌های دولتی (بانک ملی، بانک سپه، بانک صادرات) شهر اصفهان که تجربه استفاده از بانکداری تلفن همراه را دارا می‌باشند، تشکیل می‌دهند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 232 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنین برای بررسی قابل قبول بودن مدل از نرم‌افزار amos و spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هشت عامل به ترتیب اعتماد، آشنایی با بانک، سهولت کاربرد، کیفیت اطلاعات، شرایط آسان، کیفیت طراحی، فواید دریافتی و تاثیر اجتماعی رابطه معناداری با رضایت مشتری از بانکداری تلفن همراه دارند.
کلیدواژه بانکداری تلفن همراه ,رضایت مشتری ,کانال‌های ارتباط الکترونیکی
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی aghilkouravand@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved