>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه الگویی برای تبیین چالش‌های جهانی شدن  
   
نویسنده نداف مهدی ,جودزاده مهتا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 61 - صفحه:1 -21
چکیده    رفاه، امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری به مسایل جهانی شدن گره خورده است و این مورد از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است: از لحاظ اشکال پول در جهان، شبکه‌های جهانی غذا و اندوخته مواد خام، همچنین از نظر مشاغل و وسایل امرار معاش که مرتبط با شرکت‌های خارجی، بازارها، فناوری‌ها و عناصر سازنده آن‌ها می‌باشد. نظام‌های قومی و ملی و مذهبی، امروزه به واسطه جهانی ‌شدن به طور فزاینده‌ای در حال گسترش و در هم آمیختن می باشند. همچنین مشکلاتی که ما به عنوان افراد و گروه‌ها یا جوامع با آن‌ها مواجه هستیم، بیش از پیش عوامل جهانی مشترک دارند و نیازمند راه‌ حل‌های مشترک و جهانی می‌باشند‌. جهانی شدن علت نیست، معلول است. مقاله حاضر به بررسی چالش‌ها (فرصت‌ها و تهدیدها) پدیده جهانی ‌شدن می‌پردازد و بنابراین بسته به نوع دیدگاه‌های موجود، رویکردی گفتمانی و تفسیری به دو طیف موافقان و مخالفان (این پدیده) دارد. جهانی ‌شدن و مسایل مرتبط به آن حدود سه دهه است که مطرح شده است و توجه بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. نظر به اهمیت و تاثیرگذاری این پدیده، مطالعات بسیار متعدد و متنوعی ملاحظه می‌شوند که هر کدام از زاویه و چشم‌انداز ویژه‌ای پدیده را مورد مداقه قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد، نوعی پراکندگی گسترده در این بخش از مطالعات اجتماعی وجود دارد. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با ارایه‌ی الگویی نسبتاً جامع و مانع از چالش‌های جهانی ‌شدن (فرصت‌ها و تهدیدها) ارایه گردد، تا بتوان با عنایت به آن درک بهتر و عمیق‌تری از این پدیده حاصل نمود، بدون آن که نیاز باشد تا جمیع مطالعات صورت گرفته در این حوزه بررسی شوند.
کلیدواژه جهانی شدن ,رقابت جهانی ,حاکمیت جهانی ,ارتباطات جهانی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دکترای تخصصی مدیریت رفتار سازمانی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی mahta_joodzadeh@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved