>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر شاخص‌های آزادی اقتصادی بر فسادمالی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران  
   
نویسنده جعفری‌صمیمی احمد ,صالحی علیرضا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 61 - صفحه:83 -96
چکیده    فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده‌های موسسه بین‌المللی شفافیت [1] و روش‌های اندازه گیری فساد (cpi) [2] به رتبه‌بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین با استفاده از داده‌های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه‌بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به‌طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می‌گردد، پرداخته می‌شود. در ادامه با استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی و رویکرد داده‌های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص‌های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور‌های در حال توسعه منتخب جهان در سال‌های2003 - 2011 پرداخته می‌شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور‌های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی‌داری بر فساد مالی در این کشور‌ها دارد.
کلیدواژه آزادی اقتصادی ,فساد مالی ,داده‌های تابلویی ,کشورهای در حال توسعه ,ایران
آدرس دانشگاه مازندران, استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved