>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر کارامدی یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درامد مطالعه موردی استان همدان  
   
نویسنده سپهردوست حمید
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 60 - صفحه:17 -28
چکیده    هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرکارآمدی مربوط به اجرای سیاست‏های حمایتی دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد در بین دهک‏های درآمدی استان همدان طی سال‌های 1386-1359 است. در این بررسی از داده‏های سری زمانی مربوط به آمار هزینه- درآمد استان طی سال‏های مورد نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی (ols) جهت تخمین مدل اندازه‌گیری استفاده ‏شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‏دهد که دو متغیر یارانه کالاهای اساسی و نرخ اشتغال، از اثرات مثبت و معنی‏داری بر روی بهبود توزیع درآمد در استان همدان طی دوره مورد مطالعه برخوردار بوده و متغیرهای نرخ تورم و مالیات مستقیم تاثیر نامناسب بر روند توزیع درآمد استان داشته‏اند.
کلیدواژه یارانه ,کالاهای اساسی ,همدان ,توزیع درامد
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved