>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی  
   
نویسنده سلاجقه سنجر ,نیک پور امین ,صاحب‌اختیاری شهرزاد
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1392 - دوره : 11 - شماره : 62 - صفحه:45 -53
چکیده    با افزایش استفاده از اینترنت، روش‌های سنتی سرویس دهی به مشتریان مبدل به روش ‌هایی شده است که به نحوی از خدمات اینترنتی بهره می‏‌گیرند. در بانک‌های امروزی، بایستی انواع زیادی از سرویس‌های جدید برای مشتریان در نظر گرفته شود. هدف نهایی در چنین سیستمی که بانکداری الکترونیکی نیز نامیده می‌شود، این است که خدمات‌رسانی به کاربران به صورت سریع و کاملاً امن و با شفافیت بیشتر انجام ‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک ملی شهر کرمان می‌باشد و نمونه‌گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و عوامل انسانی مرتبط با آن می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان و میزان اجرای بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژه فناوری ارتباطات و اطلاعات ,بانکداری ,بانکداری الکترونیکی ,منابع انسانی ,بهروه‌وری سازمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گروه مدیریت کرمان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved