>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات ذرت در ایران  
   
نویسنده حقیقت جعفر ,عارف طراوت ,جاودان ابراهیم
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 64 - صفحه:83 -93
چکیده    حضور در بازارهای جهانی و بهره‏گیری از مزیت‏های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مولفه‌های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت‌های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تامین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می‌باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین‌الملل (lit) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ardl) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه‏مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی‏داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می‌شود.
کلیدواژه آزادسازی تجاری ,الگوی Ardl ,ذرت ,واردات
آدرس دانشگاه تبریز, استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی دکترای گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved