>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران  
   
نویسنده قربانی رحیم ,لعلی‌پور اعظم
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 64 - صفحه:18 -28
چکیده    هدف از پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر برحضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از دیدگاه مدیران وکارشناسان غرفه‌ها است. دلیل انتخاب این محیط،اهمیت نمایشگاه‌ها به عنوان موثرترین ابزارهای بازاریابی در دنیای امروز تجارت است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن در برگیرنده یک نمونه 90 نفری از دو گروه 30 و 60 نفری است که به ترتیب از کارشناسان و مدیران غرفه‌های شرکت‌های تولیدی وخدماتی خارجی و داخلی حاضر در نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی صنعت در مهرماه 1391 تهران می‏باشد. ابزار اندازه‏گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل40 سوال بود که پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ برای دو گروه شرکت‌ها به ترتیب برابر با 93/0 و 87/0 حاصل گردید. روش آماری نیز استفاده از آزمون t تک متغیره و آزمون کولموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن (کای- دو) می‏باشد و البته از آمار توصیفی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای اهداف شرکت‌کنندگان، عوامل محیطی، معیارهای انتخاب نمایشگاه از سوی شرکت‌ها، آمیخته بازاریابی، حمایت‌ها و ابزارهای تشویقی دولت همگی در سطح نسبتاً مناسبی بر حضور شرکت‌ها در نمایشگاه تاثیر دارند. از این رو متغیرهای نامبرده شده از عوامل موثر برحضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران است.
کلیدواژه نمایشگاه ,شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ,اهداف شرکت‌کنندگان ,معیارهای انتخاب نمایشگاه ,آمیخته بازاریابی ,حمایت‌های دولت ,عوامل محیطی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved