>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز  
   
نویسنده شاهرودی کامبیز ,محمدی‌آلمانی امین ,پورناصرانی امیر
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 64 - صفحه:44 -57
چکیده    امروزه بازاریابان با شناسایی نیازهای بالقوه مصرف‌کنندگان، گونه‌ای از بازاریابی به نام بازاریابی سبز را بنا نهادند که یکی از مهمترین مقوله‌های آن که در بازاریابی عصر حاضر به سازمان‌ها در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک می‌کند، برندسازی سبز است. در واقع، یکی از ضروریات موفقیت در کسب و کار رقابتی عصر حاضر، شناسایی عواملی است که بر ارزش ویژه برند سبز موثر هستند. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی خریداران محصولات و لوازم خانگی الکترونیکی در سطح شهر رشت را در بر می‌گیرد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و به منظور تحلیل داده‌ها و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل یابی معادلاتساختاری استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، از جمله تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که رضایت سبز، وفاداری سبز، اعتماد سبز و تمایل به برند سبز عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند سبز به شمار می‌روند. به‌علاوه، رضایت سبز تاثیر مثبتی بر وفاداری سبز و تمایل به برند سبز دارد اما تاثیر آن بر اعتماد سبز تایید نشد. همچنین اعتماد سبز، تمایل به برند سبز و رضایت سبز نیز بر وفاداری سبز تاثیر مثبت داشتند و در نهایت نیز، تاثیر مثبتی از جانب وفاداری سبز بر ارزش ویژه برند سبز یافت شد
کلیدواژه بازاریابی سبز ,ارزش ویژه برند ,مصرف‌کننده سبز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved