>
Fa   |   Ar   |   En
   تحولات شمال آفریقا و فرصت‌های تجاری ایران (تعیین کالاهای درخواستی ایران برای کاهش تعرفه در صورت برقراری تجارت ترجیحی)  
   
نویسنده رحمانی میترا
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 65 - صفحه:38 -48
چکیده    بسیاری از صاحبنظران، تجارت خارجی را موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی لقب داده‌اند. این باور سبب شده ‌است که در دهه‌های اخیر، کشورهای مختلف به دنبال دستیابی بیشتر به بازار سایر کشورها باشند. ایران نیز در تلاش برای افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده ‌است. برقراری همپیوندی‌‌های اقتصادی و تجاری جدید و ورود به بازارهای نو می‌تواند برای دستیابی ایران به‌این هدف بسیار موثر واقع شود. بازار آفریقا از جمله فرصت‌هایی است که ایران می‌تواند حضور در آن را تجربه نماید. ضمن آنکه جنبش‌های مردمی و تحولات سیاسی در کشورهای تونس، مصر و لیبی روابط قدرت در این کشورها را دچار تحول کرده و ایران نیز می‌تواند در چارچوب فرصت‌های تازه، منافع اقتصادی و تجاری خود در این منطقه را بهبود بخشد. برقراری موافقت‌نامه تجارت‌ترجیحی یکی از متداولترین راهکارهایی است که کشورها به منظور گسترش روابط تجاری بین خود از آن بهره می‌گیرند. ایران نیز می‌تواند برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با این کشورها از چنین موافقت‌نامه‌هایی بهره گیرد. هدف این مقاله ارایه فهرست‌ کالاهایی است که ایران در صورت انعقاد موافقت‌نامه ترجیحات تجاری دوجانبه می‌تواند در ارتباط با آنها از کشور مقابل (مصر، تونس و لیبی) تعرفه ترجیحی دریافت کند. نتایج حاصل از ارایه فهرست‌ها نشان می‌دهد که ایران می‌تواند از کشورهای مصر، لیبی و تونس به ترتیب در ارتباط با 407، 323 و 322 قلم کالا تعرفه ترجیحی دریافت نماید.
کلیدواژه تجارت دوجانبه ,ترجیحات تجاری ,پتانسیل صادراتی ,مزیت نسبی
آدرس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved