>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال (مورد مطالعه: مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا)  
   
نویسنده اخلاصی امیر ,وحید مقدم امیر ,میرترابی ثمین سادات
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1393 - دوره : 12 - شماره : 65 - صفحه:27 -37
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال در بین مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا و همچنین رتبه‌بندی سبک‌های شناسایی شده می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق، شامل 384 نفر از مشتریان شعب شهر تهران فروشگاه بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شده‌اند. همچنین ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده که توزیع و جمع‌آوری آن به صورت حضوری انجام شده است. در نهایت نیز تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که هفت سبک از هشت سبک تصمیم‌گیری در مشتریان این فروشگاه وجود دارد و مشخص شد که سبک‌ تصمیم‌گیری حساس نسبت به قیمت از بالاترین اولویت و سبک‌‌ تصمیم‌گیری نوگرا یا مدگرا از پایین‌ترین اولویت برخوردار است. برای این بررسی‌ها از آزمون‌های فریدمن و دوجمله‌ای استفاده شده است.
کلیدواژه رفتار مصرف‌کننده ,سبک‌های تصمیم‌گیری خرید ,مدل اسپرولز و کندال
آدرس دانشگاه تهران, ایران, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved