>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی صنایع ایران و بررسی جایگاه آن ها در اقتصاد داخلی و بازارهای جهانی  
   
نویسنده عابدین مقانکی محمدرضا ,مرادی مهناز
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1386 - دوره : 4 - شماره : 22 - صفحه:54 -73
  
آدرس موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران, موسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved