>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1385 - دوره:3 - شماره:18


  tick  ارائه مدلی جهت تحلیل تعامل بین فروشنده و مصرف کننده - صفحه:58-63

  tick  ارزیابی عملکرد تفویض اختیارهای انجام شده به سازمان های بازرگانی استان ها - صفحه:22-29

  tick  ارزیابی میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجان شرقی - صفحه:46-57

  tick  الگوی نظری و شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی - اجتماعی استانی - صفحه:4-21

  tick  اهمیت بخش بندی بازار در مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری - صفحه:101-109

  tick  بازارشناسی استانی ( قسمت اول )

  tick  بررسی تاثیر بازارپردازی بر تصمیم خرید مشتریان شرکت شیرین عسل در فروشگاههای رفاه تهران - صفحه:72-81

  tick  تعیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری - صفحه:82-92

  tick  رهبری و کنترل قیمت های بازار از طریق شبکه ای از فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های مصرف و میادین تره بار « راهکاری برای پیش بینی هوشمندانه روند تقاضا ) - صفحه:64-71

  tick  روش های تحلیل چند متغیره و کاربرد آنها در سطح بندی استان های کشور ( با تاکید بر بخش بازرگانی ) - صفحه:30-45

  tick  پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری - صفحه:93-100
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved