>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی دیدگاه اصناف در مورد عملکرد اقتصادی دولت مطالعه موردی شهرستان ساری  
   
نویسنده جعفری صمیمی احمد ,کریمی پتانلار سعید ,سینا کرم
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1385 - دوره : 3 - شماره : 17 - صفحه:28 -39
فایل تمام متن
چکیده    هدف مقاله حاضر ارزیابی دیدگاه اصناف شهرستان ساری در مورد عملکرد اقتصادی دولت می باشد برای این منظور از تعداد کل اصناف مازندران که در سال 1382 برابر 89921 صنف بوده است و با توجه به روش های نمونه گیری حجم نمونه معادل 4638 صنف تعیین شد که در عمل به منظور دقت بیشتر نمونه مورد بررسی بالغ بر 8874 صنف شد که در زمینه موضوعات و مسائل مختلف و مشخصات اقتصادی و اجتماعی آن ها مورد بررسی قرار گرفتند نتایج حاصل نشان می دهد که تقریبا بیش از 95 درصد اصناف شهرستان ساری فاقد توانایی لازم جهت صادرات محصولات خود به خارج از کشور می باشند و با توجه به اینکه بر اساس نتایج این تحقیق از میان کلیه موانع مختلف صادرات مشکل نقدینگی عمده ترین مانع صادرات این اصناف می باشد . پیشنهاد شده است با هماهنگی بیشتر بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان بازرگانی سازمان کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط استانی و شهرستانی سهم بیشتری از اعتبارات و تسهیلات مقرر در بودجه به صاحبان این صنوف اختصاص یابد همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که اکثریت صاحبان صنوف در شهرستان ساری میزان مالیات و عوارض را در سطح زیاد و متوسط ارزیابی نموده و از طرف دیگر میزان حمایت دولت را در سطح بسیار کم عنوان نموده اند بنابراین کاهش عوارض و مالیات و یا حتی معافیت مالیاتی برای اصناف کارآفرین جهت افزایش انگیزه تولید و اشتغال آن های پیشنهاد شده است .
آدرس دانشگاه مازندران, بخش اقتصاد, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved