>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1384 - دوره:3 - شماره:15


  tick  ارزش آفرینی در کسب و کار الکترونیک - صفحه:118-127

  tick  اقتصاد اینترنتی و سنجش بهره وری آن - صفحه:114-117

  tick  برآورد آثار درآمدی تغییرات میزان تعرفه ها بر درآمدهای گمرکی دولت در سال 1383 - صفحه:4-21

  tick  بررسی نظام حمایت در کشورهای مختلف - صفحه:58-71

  tick  بررسی وضع موانع غیر تعرفه ای ( تجاری و غیر تجاری ) در ایران - صفحه:22-43

  tick  درآمدی بر ساختار شناسی نظام تعرفه ای اتحادیه اروپا - صفحه:82-91

  tick  راهبردهایی برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی ، مطالعه موردی:پروژه کسب و کار الکترونیکی اینتل - صفحه:128-130

  tick  صنایع نرم افزار و توسعه اقتصادی : مطالعه موردی هندوستان - صفحه:92-102

  tick  مجموعه اطلاعات تفضیلی حقوق ورودی های سال 1384 به تفکیک فصول و قسمت های نظام هماهنگ و مقایسه آن با سال 1383 - صفحه:44-57

  tick  مروری بر سیاست تجاری شورای همکاری خلیج فارس در قیاس با سیاست تجاری ایران - صفحه:72-81

  tick  نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی درتوسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات : مروری بر تجربه چند کشور موفق - صفحه:103-112
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved