>
Fa   |   Ar   |   En
   پیاده‌سازی مدل تعالی سازمانی در وزارت بازرگانی  
   
نویسنده قربانزاده کریمی حمیدرضا ,صراف جوشقانی حسن
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1390 - دوره : 9 - شماره : 46 - صفحه:18 -30
چکیده    نظام‌ها و مدل‌های ارزیابی و نظارتی در سازمان‌ها به منظور سنجش و تحلیل عملکرد و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب به‌کار می‌رود. بر این اساس در دهه‌های اخیر، مدل‌های تعالی سازمانی (همچون efqm، دمینگ، مالکوم بالدریج) مطرح گردید که قادرند در مقاطع زمانی مختلف، میزان موفقیت در برنامه‌های بهبود و همین طور فاصله کیفی با سازمان‌های متعالی را مشخص نمایند.این مقاله با توجه به اهمیت سرآمدی و اعتلای کیفی سازمان‌ها، ضرورت و نقش مدل efqm در تعالی سازمان‌ها و بومی نمودن آنرا در داخل کشور، تشریح و نیز موانع پیاده‌سازی موثر در اجرای آنرا بیان می‌کند. در بخش اصلی مقاله براساس تجربیات موجود و نظر به مشکلات و کاستی‌های مدل‌های تعالی داخلی، متدولوژی طراحی و پیاده‌سازی نظام تعالی سازمانی در وزارت بازرگانی معرفی و پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد با اجرای مناسب متدلوژی ارایه شده که به منظور برطرف نمودن موانع تعالی وزارت بازرگانی طراحی گردیده است؛ امکان ارایه تصویری واقعی از کیفیت فعالیت‌های سازمانی و تعریف و اجرای برنامه بهبود به نحو بارزی میسر خواهد شد.
کلیدواژه تعالی ,حوزه‌های تعالی ,وزارت بازرگانی
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved