>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی در استان‌های کشور   
   
نویسنده ابراهیمی محسن ,مبارک اصغر
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1389 - دوره : 8 - شماره : 45 - صفحه:42 -56
چکیده    در این مطالعه با برآورد داده‌های نیروی کار و سرمایه در استان‌های کشور، علاوه بر محاسبه بهره‌وری جزیی به بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل پرداخته شده است. روش مورد استفاده برای برآورد نیروی کار، موجودی سرمایه و ارزش افزوده براساس نسبت ضریب وزنی ارزش نیروی کار، موجودی سرمایه و ارزش افزوده هر استان به نسبت به کل هر بخش اقتصادی کشور بوده است. برای استخراج رشد بهره‌وری عوامل از شاخص مالم کوییست استفاده گردیده و تغییرات تکنولوژیکی، کارایی فنی و کارایی مدیریت به همراه تغییرات استفاده بهره‌وری کل عوامل برای هر کدام از استان‌های کشور و در بخش‌های مختلف اقتصادی محاسبه گردیده است. در نهایت متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید این مقطع در سال‌های (1385-1380) برابر 3/2 درصد بوده است. همچنین بهره‌وری در بخش‌های ساختمان آب و برق و گاز بیشترین و در بخش صنعت و معدن کمترین بوده است.
کلیدواژه بهره‌وری عوامل تولید ,مالم‌کوییست ,بهره‌وری کار ,بهره‌وری سرمایه
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دفتر امور بین الملل, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved